Disclaimer

ALGEMENE VOORWAARDEN

- ZWEMLES.NU -

 

 


VAN: Zwemles.nu; Cattenstraat 18; 2225 VK Katwijk

hierna te noemen: gebruiker

 

Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden.

Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker.

Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Project: gecombineerde cursus van droog onderwijs (gym) en nat onderwijs (zwemmen) opleidend tot zwemdiploma A volgens de bepalingen, richtlijnen en examenprogramma’s zwemdiploma’s (BREZ) van de Nationale Raad Zwemdiploma’s (NRZ).

 

Artikel 2 Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. De toepasselijkheid van andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.


Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief BTW en exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Indien de aanvaarding (op wezenlijke en/of ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden, behalve wanneer gebruiker uitdrukkelijk schriftelijk instemt met de door de opdrachtgever voorgestelde wijziging. De overeenkomst komt zonder deze uitdrukkelijke schriftelijke instemming niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Onder deze gegevens wordt in ieder geval verstaan gegevens over de psychische en fysieke ontwikkeling, indien die gegevens enige relatie tot het leer- en zwemvermogen zouden kunnen hebben. Zonodig verleent opdrachtgever gebruiker het recht om bij derden gegevens of informatie over bovengenoemde ontwikkeling op te vragen. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet of niet tijdig voor de totstandkoming van de overeenkomst aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.


5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

7. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

 

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beďnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5. In afwijking van lid 3 zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan gebruiker kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 

Artikel 7 Lesgeld

1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

3. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn inclusief BTW.


4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

5. Voorts is gebruiker gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen en/of huren zijn gestegen.

6. Bovendien mag gebruiker het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in wezenlijke mate onvoldoende werd ingeschat bij het aangaan van de overeenkomst en zulks niet toerekenbaar is aan gebruiker en in redelijkheid niet van gebruiker mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Tevens mag gebruiker het honorarium verhogen indien weliswaar door opdrachtgever de in artikel 4, derde lid genoemde gegevens heeft verstrekt en door gebruiker met deze gegevens rekening is gehouden bij zijn aanbod/offerte, maar in de praktijk blijkt dat het zwemonderricht in duur en intensiteit significant afwijkt van hetgeen gebruiker bij de totstandkoming van de overeenkomst aan verwacht werk heeft ingeschat. Desgevraagd verstrekt gebruiker de opdrachtgever die gegevens als genoemd in artikel 4, derde lid verschaft bij de totstandkoming van de overeenkomst een overzicht van het verwachte werk. Gebruiker zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Gebruiker zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

 

Artikel 8 Betaling

1. Betaling (ontvangst door gebruiker van het gefactureerde bedrag) dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

4. Gebruiker heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.


Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door gebruiker geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van gebruiker totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen.

2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

 

Artikel 10 Incassokosten

1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.

2. Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

 

Artikel 11 Onderzoek, reclames

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren.

2. Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

 

Artikel 12 Opzegging

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen via een aangetekend schrijven, met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken.

2.Vooruit betaalde lesgelden worden met inachtneming van de onder artikel 12 lid1 genoemde opzegtermijn teruggestort.


3. Indien de overeenkomst van een ‘project’ tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft gebruiker recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan gebruiker zijn toe te rekenen. Dientengevolge vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats.

4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door gebruiker, zal gebruiker in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

5. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor gebruiker extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

 

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

- opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt

- na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen

(in geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt)

- opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is

2. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 14 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

1. Indien gebruiker aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichting, heeft gebruiker het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.


Artikel 15 Aansprakelijkheid

1. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

3. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan gebruiker toegerekend kunnen worden;

- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

5. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.

 

Artikel 16 Vrijwaringen

1. De opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

2. Indien opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 17 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.

3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.


4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voorzoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 18 Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 19 Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

3. Gebruiker behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 20 Niet-overname personeel

1. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met gebruiker, medewerkers van gebruiker of van ondernemingen waarop gebruiker ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.


Artikel 21 Geschillen

1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 22 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 23 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de K. v. K. te Amsterdam.

2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.


Vragenlijst ouder(s)/verzorger(s) behorend bij de algemene voorwaarden

- ZWEMLES.NU -

 

Deze vragenlijst heeft tot doel het analyseren van een aantal elementen die in het leerproces van belang zijn. Naast de motorische ontwikkeling is de gedragsontwikkeling mede bepalend voor het leren van motorische vaardigheden. Naast de ontwikkelingsaspecten is ook de houding van het kind ten opzichte van de leersituatie erg van belang voor het doen slagen van de opleiding.

 

In deze vragenlijst wordt u een aantal uitspraken voorgelegd. U beoordeelt in welke mate elke uitspraak van toepassing is op uw kind. Hierbij maakt u gebruik van de antwoorden: ‘zelden/nooit’ (Z/N) – ‘soms’ (S) – ‘dikwijls’ (D) – ‘heel vaak’ (HV). Kruis aan welk antwoord het meest van toepassing is op uw kind.

 

‘Z/N’ – ‘S’ – ‘D’ – ‘HV’

ZELFBEELD

01 Mijn kind is zeker van zichzelf

02 Mijn kind stelt reële eisen aan zichzelf

03 Als dingen niet zo goed lukken,

reageert mijn kind geprikkeld

 

ZELFSTANDIGHEID

04 Mijn kind past zich in nieuwe situaties soepel aan

 

AANDACHT/CONCENTRATIE

05 Als mijn kind speelt of werkt, is het geconcentreerd bezig

 

MOTIVATIE

06 Mijn kind zet zich in om goede resultaten te behalen

 

OMGANG MET ANDERE KINDEREN

07 Ik heb de indruk dat mijn kind op school door de

andere kinderen van de groep geaccepteerd wordt

08 Als mijn kind met andere kinderen speelt houdt

het zich aan de groepsregels

 

OMGANG MET VOLWASSENEN

09 Thuis vraagt mijn kind op een positieve manier aandacht van mij

10 Ik heb de indruk dat mijn kind op school doet

wat de leerkracht van hem/haar vraagt

 

MOTORISCHE- EN/OF GEDRAGSPROBLEMATIEK

11 Heeft uw kind ooit onderzoek en/of behandeling behoeft

voor motorische en/of gedragsproblemen.

 


Gedragsprotocol behorend bij de algemene voorwaarden

- ZWEMLES.NU -

 

 

 

 

Het begrip ‘belemmerend gedrag’

(zie ook artikel 4 lid 3; artikel 4 lid 4; artikel 5 lid 1; artikel 7 lid 6)

Binnen de zwemles.nu kunnen de leerkrachten aangeven welke kinderen ‘belemmerend gedrag’ vertonen. Van ‘belemmerend gedrag’ is in het algemeen sprake wanneer het gedrag van het kind de normale bewegingsontwikkeling belemmert, danwel het gedrag van het kind het functioneren van andere kinderen beďnvloedt.

Voorbeelden van ‘belemmerend gedrag’ zijn:

·          niet luisteren

·          teveel aandacht opeisen

·          een constante slechte concentratie

·          extreem speels gedrag

·          fysiek gedrag ten opzichte van andere kinderen

·          een diepgewortelde angst en een daaraan gekoppelde onzekere houding

·          emotionele labiliteit en/of regelmatig huilen

 

Het ouderbelang bij het vaststellen van ‘belemmerend gedrag’.

Aangezien de voornaamste reden dat kinderen op jonge leeftijd (3-5 jaar) met zwemles starten de veiligheid is, is het van evident belang voor de ouder(s) c.q. verzorger(s) dat een factor die een belangrijke invloed op de veiligheid zou kunnen hebben wordt gemeld.

Het vaststellen van ‘belemmerend gedrag’ is zeer van belang, aangezien de veiligheid van het kind in de praktijk voornamelijk door gedrag bepaald wordt. Het aanleren van goede technieken (bewegingspatronen) geldt daarbij als een belangrijke voorwaarde. Het gedrag heeft echter ook een grote invloed op de aan te leren bewegingspatronen.

Als wordt vastgesteld dat het ‘belemmerend gedrag’ niet van invloed is op de veiligheid, blijft het voor de ouder(s)/verzorger(s) belangrijk om te weten dat het de duur van de opleiding aanzienlijk in negatieve zin kan beďnvloeden. In het uiterste geval blijkt een kind niet te handhaven in een bepaalde groep.

Uitgesproken motorische problemen en/of belemmerend gedrag met als gevolg een (te verwachten) uitzonderlijk lange lesperiode kunnen wijzen op structurele onderliggende problemen die in het algemeen niet binnen de reguliere lessen van zwemles.nu op te lossen zijn.


De procedure van het vaststellen van ‘belemmerend gedrag’.

In eerste instantie constateert een leerkracht ‘belemmerend gedrag’.

De observaties betreffen nooit 1 les, maar een langere periode van minimaal 5 lessen.

Alvorens naar de ouder(s)/verzorger(s) wordt gecommuniceerd over dit gedrag zal altijd intern een second-opinion worden gevraagd. Indien de second-opinion niet afwijkt, zal de ouder(s)/verzorger(s) worden ingelicht. Het toetsen bij de ouder(s)/verzorger(s) over dit gedrag is bedoeld om een communicatie op gang te brengen in het belang van het kind. Er wordt nagegaan bij de ouder(s)/verzorger(s) of het gedrag herkenbaar is, alsook of dit gedrag in bepaalde situaties optreedt. Mogelijke redenen van het ‘belemmerend gedrag’ en alternatieven worden besproken

De melding en de reactie op de melding zal formeel schriftelijk worden vastgelegd. Op deze melding staat de naam, de functie en de achtergrond vermeld van de persoon die namens de organisatie optreedt. Tevens wordt afgesproken op welk moment er weer contact c.q. overleg plaatsvindt tussen organisatie en ouder(s)/verzorger(s). Alle contactmomenten worden gedocumenteerd. Aan de ouder(s)/verzorger(s) wordt desgewenst een exemplaar van de schriftelijke verslaglegging verstrekt.

 

De praktische consequentie van het vaststellen van ‘belemmerend gedrag’.

Uitgesproken motorische problemen en/of belemmerend gedrag met als gevolg een te verwachten onredelijk lange lesperiode, kunnen leiden tot het omzetten van de projectprijs naar een individuele lesprijs tegen de daarvoor geldende tarieven. Voor het project wordt het diploma A geleverd danwel tenminste 60 lessen van 45 minuten.

 Contactpersoon

U krijgt als ouder(s)/verzorger(s) een contactpersoon toegewezen die verant­woordelijk is voor het bewaken van de opleiding die uw kind volgt. Het registreren van de ontwikkeling in de tijd is hierbij de voornaamste taak. Uw contactpersoon hoeft niet per definitie ook de leerkracht van uw kind te zijn. Bij een incidentele danwel een structurele leerkrachtwisseling blijft uw contactpersoon de verantwoording dragen voor de zwemop­leiding.

In eerste instantie is de leerkracht van uw kind uw aanspreek­punt. U ontvangt van de leerkracht per periode de geplande doel­stel­ling die op uw kind van toepassing is.

Voor het inwin­nen van advies en het krijgen van voorlich­ting kunt u de leerkracht en/of de contactpersoon aanspreken. Ook proble­men met betrekking tot het kind en/of de opleiding kun­nen in dit kader worden besproken.